Nasi ósmoklasiści w 2019 roku osiągnęli wyniki wyższe o 20-30% niż średnie wyniki w kraju czy w województwie.
100 % naszych absolwentów dostało się do szkół pierwszego wyboru. U nas każdy uczeń może odnieść sukces!

Czego NIE robimy by to osiągnąć?
– nie zadajemy wielkich, angażujących całą rodzinę prac domowych
– nie hołdujemy negatywnej rywalizacji
– nie wmawiamy naszym uczniom, że muszą być ze wszystkiego najlepsi

Zatem JAK udaje nam się wyzwolić w uczniach ich potencjał i naturalnie go rozwijać?

Już od klasy 1 uczniowie mają zwiększoną liczbę obowiązkowych zajęć dydaktycznych – tak by każdy miał czas na swobodne, gruntowne opanowanie materiału oraz rozwijanie zainteresowań.

W klasach 1-3 w ramach planu lekcji odbywają się zajęcia artystyczne, które rozwijają zdolności prezentacji, kreatywności oraz rozwijają koordynację wzrokowo-ruchową. 

Bardzo dużą wagę przywiązujemy do zajęć muzycznych – uczniowie zajmujący się czynnie muzyką uzyskują lepsze wyniki w nauce. Uprawianie muzyki rozwija wszechstronnie i przyczynia się do postępów w procesie uczenia się. Muzykujący lepiej generalizują, lepiej uczą się uczyć, lepiej radzą sobie z analizą i oceną swoich postępów w uczeniu się,
a także lepiej radzą sobie podczas egzaminów i testów. Wszystkie te doświadczenia zbierają w trakcie ćwiczeń, wystąpień
i koncertów.

Ruch to zdrowie – szczególnie przyczynia się do zdrowia psychicznego. W Naszej Szkole uczniowie w ramach czesnego mogą korzystać z dodatkowych zajęć z gry w piłkę nożną (grają też dziewczyny!) z Panem Rafałem oraz zajęć ogólnorozwojowych z różnych dyscyplin sportowych z Panem Maćkiem.

Liczne zajęcia dodatkowe pozwalające rozwijać pasje i zainteresowania – proponujemy naszym uczniom takie zajęcia, które sprawiają im radość i pomagają rozwijać naturalny potencjał. Zajęcia taneczne, robotyka, gra na ukulele, język rosyjski i hiszpański, szachy, wspólne szycie… Jesteśmy otwarci na talenty Państwa dzieci 🙂

Dodatkowe godziny z przedmiotów egzaminacyjnych – w kl. 7 i 8 zapewniamy w ramach obowiązkowych zajęć dodatkowe zajęcia z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego. Pozwala to na swobodne rozwiązywanie i omawianie zadań egzaminacyjnych. Chcemy, by nasi uczniowie podchodzili do tego egzaminu świadomie, odpowiedzialnie ale i spokojnie,
z poczuciem, że są w tym wspierani i pod względem dydaktycznym i emocjonalnym. 

Takie holistyczne podejście kształcenia pozwala na świetne przygotowanie do każdego sprawdzianu czy egzaminu, bez konieczności wywierania niekorzystnej presji.