Od końca sierpnia w Naszej Szkole realizowany jest projekt MAMY MOCne strony!
Podczas nauczania zdalnego wiosną tego roku zauważyliśmy trzy podstawowe trudności:
– uczniom często brakuje motywacji do nauki,
– mają trudności z samodzielną nauką,
– trudno jest uczniom wskazać swoje mocne strony.
Uczniowie bardzo często nie są świadomi swoich kanałów percepcji, a to powoduje, że ich nauka nie jest efektywna. Rodzice uczniów podczas zdalnej nauki mieli trudności ze wsparciem swoich dzieci. Zmiana sposobu uczenia się, izolacja, brak kontaktów z koleżankami, kolegami i nauczycielami spowodowała znaczny spadek samooceny, chęci samorozwoju. W efekcie rozmów z uczniami i ich rodzicami dostrzegliśmy potrzebę: 
1. Zdiagnozowania dominujących kanałów percepcji uczniów. 
2. Uświadomienia dzieciom ich mocnych stron, talentów 
3. Znalezienia technik uczenia się, które pasują do ich predyspozycji 
4. Uświadomienie rodzicom stylu uczenia się ich dzieci, jak ważne jest to w ich procesie uczenia się, aby aktywnie wspierali swoje dzieci. 
5. Wsparcie nauczycieli w dostosowaniu metod i form pracy do potrzeb uczniów

Głównym założeniem projektu MAMY MOCne strony jest zdiagnozowanie mocnych stron, predyspozycji i stylów uczenia się uczniów szkoły podstawowej. W efekcie ma to służyć dostosowaniu form i metod pracy nauczycieli podczas lekcji. Dzięki diagnozie, którą przeprowadziliśmy przy współpracy z grupą ekspertów z indywidualni.pl rodzice mogą skuteczniej wspierać swoje dzieci w edukacji i lepiej rozumieć ich potrzeby. Nauczyciele natomiast mogą lepiej indywidualizować proces nauczania, z większym skupieniem i zrozumieniem podejść do każdego ucznia oraz do klasy jako zespołu.

Aby to osiągnąć: 

1. Zaprezentowaliśmy nauczycielom koncepcję indywidualizowania pracy na podstawie diagnozy każdego ucznia w oparciu o ideę indywidualni.pl. Jeszcze w sierpniu blisko 20 nauczycieli odbyło kilkugodzinne szkolenie z zakresu indywidualizowania nauczania oraz rozpoznawania potrzeb uczniów w zakresie uczenia się.
2. Przedstawiliśmy rodzicom i uczniom projekt, omówiliśmy założenia i możliwe do osiągnięcia efekty.
3. Przeprowadziliśmy test dla każdego ucznia z użyciem narzędzi z platformy indywidualni.pl
4. Zapoznaliśmy uczniów, rodziców i nauczycieli z wynikami testów. 
5. Przeprowadziliśmy warsztaty skutecznego uczenia się dla grup wytypowanych względem zdiagnozowanych stylów uczenia się 
Teraz będziemy kontynuować pracę z uczniami przez cały rok szkolny opierając się na predyspozycjach każdego ucznia jak i mapie stylów uczenia się całej klasy.

Mogliśmy to wszystko zrealizować dzięki dotacji w ramach konkursu grantowego Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY